VAT w Samorządach
z Kancelarią Wyrzykowscy

Obciążenie podatkiem VAT coraz bardziej wpływa na działalność jednostek samorządu terytorialnego. Tematyka VAT-u stała się nieodłącznym elementem realiów samorządowych. Nasza specjalność to wsparcie dla samorządów w zakresie VAT. Oferujemy holistyczne doradztwo w tej dziedzinie.
Dowiedz się więcej

JST jest specyficznym podatnikiem podatku VAT

Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) stanowią wyjątkowy podmiot w świecie podatku VAT, niosąc ze sobą wyjątkowe wyzwania i potrzeby.

Zarządzanie i rozwijanie gminy, powiatu czy województwa wymaga bacznej analizy i planowania z uwzględnieniem skomplikowanego krajobrazu podatkowego VAT. Zmienność i wielość interpretacji przepisów podatkowych sprawiają, że niezbędne jest wsparcie specjalistów z aktualną, praktyczną wiedzą oraz bogatym doświadczeniem w zakresie problematyki podatkowej.

Jednostki Samorządu Terytorialnego, działając jako organy władzy publicznej, muszą zmierzyć się z licznymi przepisami prawa, określającymi ramy ich działania. VAT stał się dla nich nieodzownym elementem działalności. Jednakże, niektóre Samorządy, w obliczu skomplikowanej sytuacji podatkowej, rezygnują z pewnych inwestycji lub pomijają ważny aspekt podatku VAT podczas ich realizacji. Istnieje możliwość, że gminy miałyby prawo do odliczenia VAT od pewnych wydatków inwestycyjnych, które wcześniej były pominięte.

Specyficzny charakter działania JST sprawia, że występują one jednocześnie jako podatnik VAT i jako organ władzy, nie będący podatnikiem. Takie uwarunkowania czynią je wyjątkowymi podmiotami w kontekście VAT.

Kancelaria Wyrzykowscy specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku VAT w Samorządach. Dostarczamy dedykowane rozwiązania dopasowane do specyficznych potrzeb JST.

 

Zobacz naszą ofertę

Nasz zespół

VAT w Samorządach

Oferta

Podatek VAT w Państwa Samorządzie to nasza specjalizacja. Oferujemy szereg usług skrojonych na potrzeby JST.

Jednostki samorządu terytorialnego będą zobowiązane do korzystania z KSeF. Obowiązkowy KSeF będzie dotyczył:

 • od 1 lutego 2026 r. podatników, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł.,

 • od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców.

Dlaczego JST potrzebują wyjątkowego szkolenia z KSeF? Dlaczego JST potrzebują wyjątkowego podejścia do wdrożenia procedur?

W przypadku JST podatnika VAT tworzą jej jednostki podległe. Sprawia to, że wdrożenie KSeF w JST wymaga wprowadzenia przemyślanego modelu uprawnień.

Już teraz podatnicy podatku VAT mogą dobrowolnie wystawiać i udostępniać faktury swoim kontrahentom za pośrednictwem KSeF. Warto więc, skorzystać z okresu dobrowolnego korzystania z KSeF, aby być odpowiednio przygotowanym na obowiązkowy KSeF w 2026 r.

Naszym celem jest kompleksowe wsparcie i wdrożenie Krajowego Systemu e – Faktur w JST.

Nasza oferta obejmuje:

 1. Szkolenie online pn. „Wdrożenie Krajowego Systemu e – Faktur w jednostce samorządu terytorialnego”. Zakres szkolenia został przedstawiony poniżej, przy czym może być aktualizowany.

 2. Konsultacje w zakresie ustalania zasad współpracy między pracownikami urzędu/starostwa oraz jednostek im podległych.

 3. Konsultacje w zakresie funkcji, jakie powinno posiadać oprogramowanie używane przez JST, na bazie których jednostka będzie mogła wskazać dostawcy programu swoje potrzeby. Ma to na celu aktualizację oprogramowania, z którego korzystasz.

 4. Rozbudowanie procedur centralizacyjnych o zapisy dotyczące KSeF.

 5. Konsultacje telefoniczne i mailowe  odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania.

 6. Spotkanie w Twojej siedzibie oraz online.

 7. Będziemy Cię informować o wszystkich bieżących zmianach związanych z wprowadzeniem obligatoryjnego korzystania z KSeF.

Termin szkolenia ustalamy indywidulanie z klientem. Możemy zorganizować szkolenie stacjonarnie w siedzibie JST, a także on-line. Dostosujemy się do Twoich oczekiwań.

Na szkoleniu omówimy obecne zasady funkcjonowania KSeF – gdy jest on jeszcze dobrowolny, a następnie omówimy zasady jakie będą obowiązywać wraz z wejściem obowiązku korzystania z KSeF. Przedstawimy możliwe sposoby uzyskania dostępu do KSeF, nadawania uprawnień poszczególnych osobom do KSeF, jak wykorzystać Aplikację Podatnika udostępnioną przez Ministerstwo Finansów do obsługi KSeF oraz wystawić faktury w tym systemie.

Szkolenie będzie obejmowało takie zagadnienia jak:

 1. KSeF i faktura ustrukturyzowana - zagadnienia ogólne;

 2. Uzyskanie dostępu do KSeF przez JST;

 3. Omówienie formularza ZAW-FA;

 4. Nadawanie uprawnień do korzystania z KSeF i ich zakres;

 5. Szczególne rozwiązania dla JST:

  1. tworzenie administratorów jednostek organizacyjnych,

  2. posługiwanie się tokenami,

  3. posługiwanie się identyfikatorami wewnętrznymi jednostek,

  4. doręczenie faktur przez KSeF do właściwych jednostek organizacyjnych,

  5. wystawianie faktur przez jednostki oraz odrębnych podatników w imieniu JST (np. przez TBS),

  6. Istotne dla JST elementy schemy faktury ustrukturyzowanej.

 6. Różnice pomiędzy korzystaniem z tokenów i pozostałymi sposobami uwierzytelnienia się w KSeF.

 7. Obowiązki, które zostaną wprowadzone z chwilą wejścia w życie obowiązkowego KSeF i z datą późniejszą.

 8. Podmioty zobowiązane do korzystania z KSeF;

 9. Faktury objęte obowiązkowym KSeF i wyłączenia;

 10. Kody QR na fakturach;

 11. Numer identyfikujący fakturę ustrukturyzowaną;

 12. Data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej oraz ich znaczenie;

 13. Przeliczanie wartości wyrażonych w walutach obcych na fakturach w KSeF;

 14. Wystawianie i korygowanie faktur;

 15. Postępowanie w okresach awarii i niedostępności KSeF, również po Twojej stronie;

 16. Zasady ewidencjonowania faktur korygujących zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy;

 17. Zmiany dotyczące płatności za faktury;

 18. Dostęp do KSeF – bezpłatna aplikacja dostępna na stronie Ministerstwa Finansów oraz programy komercyjne. Przedstawienie testowej wersji Aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

 19. Sankcje.

Potrzebujesz tylko szkolenia z KSeF? Interesuje Cię indywidualny zakres oferty? Nie ma sprawy, dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb.

Jeżeli zainteresowała Cię powyższa oferta, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 514 499 443 lub e-mail: podatekvat@kancelariawyrzykowscy.pl Ustalimy szczegóły.

Twoja satysfakcja – to nasza satysfakcja.

Bieżące doradztwo w zakresie podatku VAT to stały kontakt z naszymi specjalistami. Samorząd zajmuje się realizacją swoich ustawowych celów, a my zajmujemy się kwestią podatku VAT. Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości? Opodatkowanie VAT aportu wnoszonego do spółki komunalnej i konsekwencje związane z ewentualną korektą odliczonego podatku VAT. Czy JST przysługuje prawo do odliczenia VAT od realizowanego projektu? Kiedy należy wystawić fakturę i w jakim momencie rozpoznać obowiązek podatkowy? Czy wykonywane przez JST określone czynności podlegają VAT czy też w tym zakresie JST nie jest uznawana za podatnika? Kiedy przysługuje pełne, a kiedy częściowe prawo do odliczenia?

Na wszystkie pytania otrzymają Państwo opinię Kancelarii. Zdajemy sobie, jednakże sprawę z tego, że nie wszystko może być wystarczająco oczywiste, dlatego też do naszej współpracy możemy dodać występowanie w imieniu JST z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej czy też wiążącej informacji stawkowej celem zapewnienia JST ochrony prawnej wynikającej z przepisów ordynacji podatkowej.

Wspieramy naszych klientów w sporządzaniu deklaracji podatkowej JPK_V7, składanej na potrzeby rozliczenia podatku VAT. Nie tylko pomagamy ją przygotować, ale również możemy złożyć ją do właściwego urzędu skarbowego i czuwać nad terminowym rozliczeniem tego podatku.

Przechodziliśmy wspólnie przed ewidencję sprzedaży i zakupów sporządzaną, lecz nie wysyłaną do urzędu skarbowego. Wówczas składana była wyłącznie deklaracja VAT-7. Później wraz z deklaracją do organu podatkowego składane były informacje JPK_VAT. Aktualnie składana jest deklaracja w formie JPK_V7 zawierająca część deklaracyjną i ewidencyjną.

Czy nadano kody GTU i procedur dla dokumentów sprzedaży? Czy sprzedaż wykazano we właściwym okresie rozliczeniowym? Czy nie odliczono podatku VAT dwa razy od tej samej faktury, w różnych okresach rozliczeniowych? Czy część ewidencyjna zgadza się z częścią deklaracyjną? Skąd wynika różnica pomiędzy tymi częściami?

Zmiany były i zmiany będą, doświadczamy tego wspólnie z Państwem. Wspólnie z Państwem stawiamy temu czoła - aby rozliczenie podatku VAT było prostsze.

Wątpliwości mogą budzić kwestie związane z odliczeniami podatku VAT. Ogromnego znaczenia w tym zakresie nabrało ustalenie prewspółczynnika, gdyż większość wydatków JST odlicza na podstawie proporcji. Minister Finansów wprowadził, co prawda rekomendowany przez siebie sposób ustalania prewspółczynnika, przy czym jest to sposób, którego obliczenie wymaga wnikliwej analizy treści stosownego rozporządzenia oraz sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych. Ustawodawca wprowadził możliwość stosowania innego, własnego klucza dla odliczeń częściowych podatku VAT, przy czym wybranie własnej metody wiąże się z większym ryzykiem, gdyż wskazanie metody bardziej reprezentatywnej jest w istocie kwestią pozostającą w uznaniu organu podatkowego, JST i ewentualnie sądu administracyjnego.

W takim przypadku niezwykle ważne jest zastosowanie odpowiedniej argumentacji dla stosowania własnej metody. W szczególności, jeżeli w toku postępowania podatkowego organ zajmuje stanowisko odmienne niż JST, wykazanie słuszności stanowiska JST może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia tej kwestii przez sąd administracyjny.

Różnica w proporcji własnej i obliczonej zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów często bywa znacząca, co przekłada się na wysokość odliczanego podatku VAT. Przyjęcie niewłaściwej metody może skutkować wysokimi sankcjami podatkowymi i odsetkami.

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie ustalenia prewspółczynnika, w szczególności: obliczenia zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, opracowania własnej, bardziej reprezentatywnej metody i wystąpienie w tym zakresie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej jak również reprezentowanie JST przed sądami administracyjnymi.

W każdym momencie wobec jednostki samorządu terytorialnego może zostać przeprowadzona kontrola podatkowa, celem ustalenia przez organ podatkowy, czy JST rozlicza podatek VAT zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

W praktyce często spotykane są rozbieżne stanowiska samorządów, sądów administracyjnych i organów podatkowych w kwestii związanych z rozliczeniami podatku VAT przez tego rodzaju podatników.

Jeżeli w toku kontroli organ podatkowy kwestionuje wybrany przez Was prewspółczynnik? Uważa, że określone usługi podlegają opodatkowaniu, gdy usługi te uznawaliście za niepodlegające? Kwestionuje inne Wasze rozliczenie, a nie chcecie przyznać mu racji? To oznacza, że przyda się Wam wsparcie specjalistów.

Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa reprezentujemy JST przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. W toku postępowania wykorzystana jest nasza specjalistyczna wiedza w zakresie prawa materialnego i procesowego, jak również doświadczenie, wobec czego JST może liczyć na profesjonalne podejście i wykorzystanie wszystkich możliwych środków celem zabezpieczenia swoich interesów. Nasze działania mają na celu pełną ochronę praw podatnika i przestrzegania zasad postępowania przez organ podatkowy.

Dzięki skutecznej reprezentacji w sprawach podatku VAT dla JST uzyskaliśmy niejednokrotnie pozytywne rozstrzygnięcie sądu. Najbardziej przełomowy był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie odnawialnych źródeł energii (sprawa C-612/21), który zapoczątkował nową linię interpretacyjną wśród organów podatkowych i sądów. Wykazaliśmy przed sądem, że gminy nie są podatnikami VAT realizując projekty w OZE dla mieszkańców i z tego powodu nie powinny rozliczać podatku VAT od dotacji.

Samorządowcy,

w świecie dynamicznych zmian podatkowych, obowiązki związane z informacjami o schematach podatkowych nie ominęły jednostek samorządu terytorialnego. Mogłoby się wydawać, że JST są wyłączone z tego obowiązku lub nie realizują działań stanowiących schematy podatkowe. Jednak w rzeczywistości jest zupełnie inaczej, a sprostanie temu wyzwaniu staje się jeszcze bardziej skomplikowane.

Z pełnym profesjonalizmem i bogatym doświadczeniem w zakresie obsługi JST, nasza Kancelaria oferuje kluczowe usługi MDR JST, które zostały starannie dostosowane do potrzeb samorządów:

 1. Spotkanie szkoleniowe online w zakresie podstaw MDR dla JST: Dzięki naszemu wsparciu zdobędziesz wiedzę niezbędną do zrozumienia i skutecznego wdrożenia MDR w Twojej jednostce.

 2. Audyt MDR JST: Nasz proces rozpoczyna się od przekazania Ankiety, po czym organizujemy spotkanie bezpośrednie w siedzibie jednostki. To kompleksowe wsparcie merytoryczne, które obejmuje analizę rejestrów VAT sprzedaży i zakupu oraz dokumentów źródłowych. Nasz zespół ekspertów zapewnia również konsultacje i dostarcza dokładny raport po-audytowy.

 3. Przygotowanie procedur w zakresie organizacji przepływu informacji: Optymalizacja komunikacji i dokumentacji między pracownikami urzędu/starostwa, a także między kierownikami jednostek budżetowych i urzędem/starostwem. Wszystko to w celu skutecznego wypełniania obowiązków związanych z schematami podatkowymi.

 4. Bieżąca współpraca w zakresie doradztwa podatkowego MDR JST: Nasz zespół specjalistów jest dostępny, aby zapewnić wsparcie na każdym etapie procesu.

Nie czekaj i zadbaj o przyszłość Twojego samorządu. Skontaktuj się z nami e-mailowo lub telefonicznie. Oferujemy kompleksową pomoc i wsparcie na najwyższym poziomie.

Więcej informacji w artykule na naszym blogu poświęconym JST:

Terminy na składanie informacji o schematach podatkowych zostały ODWIESZONE! Samorządowcy, czy jesteście dobrze przygotowani na obowiązki MDR? - kliknij

Audyt w podatku VAT ma na celu zbadanie zgodności rozliczeń podatku VAT dokonywanych przez JST z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W zależności od potrzeb, audyt może być ukierunkowany na kompletne rozliczenia za dany okres albo rozliczenia konkretnych inwestycji. Przygotowany przez naszych specjalistów raport z audytu pozwala na zidentyfikowanie nieprawidłowości oraz skorzystanie z rekomendowanych rozwiązań. W ramach czynności po audytowych możemy zaoferować pomoc przy sporządzaniu korekt rejestrów sprzedaży, zakupu, deklaracji podatkowych.

Czy wciąż korzystasz z procedury centralizacyjnej VAT wprowadzonej w 2017 roku? Jeśli tak, to może być czas na aktualizację! Od tego czasu wiele się zmieniło, a my jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z nami, aby upewnić się, że Twoje procedury są aktualne i zgodne z najnowszymi przepisami.

Doskonale rozumiemy, że nie potrzebujesz kopii ustawy. Zamiast tego, oferujemy procedury, które::

 1. wskażą Ci ścieżkę postępowania w sytuacji awaryjnej – bądź gotowy na nieoczekiwane,

 2. uporządkują proces postępowania w powtarzających się obszarach – ułatwiaj codzienne operacje,

 3. unormują zasady współpracy pomiędzy jednostkami objętymi centralizacją – zadbaj o spójność działań,

 4. a także stosowanie których zapewni bezpieczeństwo rozliczeń podatku VAT – uchroń się przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi.

Dlatego też proponujemy Ci przygotowanie bądź aktualizację poniższych procedur wraz ze wskazaniem w jakim obszarze mogą być one przydatne, a czasem nawet niezbędne:

 1. Procedury centralizacyjne – do kiedy jednostki mają przekazać dokumenty cząstkowe do Twojego Urzędu/Starostwa? Jakie to powinny być dokumenty? Kto odpowiada za rozliczanie podatku w poszczególnych jednostkach? Kto odpowiada za scalenie cząstkowych deklaracji i przygotowanie deklaracji dla urzędu skarbowego?

 2. Procedury w zakresie tzw. białej listy (weryfikacja kontrahentów) – aby dochować należytej staranności i uchronić się przed dokonaniem transakcji, z podmiotem, który okaże się nieuczciwym podatnikiem.

 3. Procedury z zakresie stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP) – kiedy stosować MPP, a kiedy nie stosować? Czy jest jakiś wybór? Co zrobić, gdy chcesz zastosować MPP, ale jednocześnie chcesz dokonać potrącenia?

 4. Procedury w zakresie stosowania schematów podatkowych – uważasz, że w Twoim Samorządzie nie stosujesz schematów? Co zrobisz, jakie kroki podejmiesz, aby je zidentyfikować, a gdy już je zidentyfikujesz kto, w jakich terminach i jak dokona odpowiednich zgłoszeń do organu podatkowego?

To tylko przykładowe obszary, na które odpowiedzi nie znajdziesz w ustawach, a właśnie we wprowadzonych w Twoim Samorządzie procedurach – dostosowanych do danej struktury organizacyjnej. Jednostki objęte centralizacją powinny ze sobą współpracować – warto zasady współpracy spisać właśnie w ramach takich procedur.

Co zostało napisane i wprowadzone powinno być stosowane – a czy rzeczywiście obowiązujące w Twojej jednostce procedury są stosowane właściwie, zgodnie z ich treścią?

Skontaktuj się z nami, jeżeli jesteś zainteresowany:

 • Przygotowaniem procedur albo ich aktualizacją.

 • Przygotowaniem merytorycznym z danego obszaru, np. z zakresu schematów podatkowych w samorządach.

 • Weryfikacją, czy obowiązująca procedura jest stosowana w praktyce danej jednostki.

Oferta dotyczy projektów w zakresie montażu odnawialnych źródeł energii oraz usuwania azbestu na nieruchomościach mieszkańców, realizowanych przez JST w latach 2018-2023.

Oferta jest związana z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 30 marca 2023 r. w których Trybunał orzekł, że JST nie działają w charakterze podatników VAT w tych projektach. Oferta kierowana jest do tych JST, które rozliczyły projekty zgodnie z interpretacjami podatkowymi Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czyli rozliczyły podatek VAT w projektach OZE i usuwania azbestu.

Co proponujemy?

Analiza finansowa

Proponujemy przeprowadzenie analizy konsekwencji finansowych dla JST wynikających z zastosowania się do orzeczenia Trybunału.

Celem analizy jest przedstawienie skutków finansowych rozliczenia projektów zgodnie z wyrokiem TSUE, czyli jako organ władzy publicznej, a nie jako podatnik podatku VAT. Dzięki temu JST będzie miała wiedzę, czy w odniesieniu do projektów realizowanych w przeszłości zasadne jest złożenie korekt deklaracji podatkowych.

Wyniki analizy zostaną przedstawione w raporcie.

Przygotowanie korekt deklaracji i reprezentacja przez organami podatkowymi

Jeżeli wyrażą Państwo chęć skorygowania rozliczeń podatku VAT będziemy reprezentować JST przed organami podatkowymi, na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa, w tym przygotujemy i złożymy:

 • korekty deklaracji podatkowych,

 • wnioski o stwierdzenie nadpłaty podatku,

 • wyjaśnienia dla organu podatkowego, w przypadku wezwania do przedłożenia wyjaśnień,

 • odwołanie od decyzji w przypadku odmowy stwierdzenia nadpłaty przez organ podatkowy I instancji.

Usługa może zostać rozszerzona o reprezentację przed sądami administracyjnymi.

Jak liczone będzie wynagrodzenie?

Wynagrodzenie jest uzależnione od indywidualnej sytuacji danego klienta. Do jego ustalenia będą brane pod uwagę, szczególnie takie okoliczności jak: ilość zrealizowanych projektów, ilość wystawionych faktur, ilość zamontowanych instalacji odnawialnych źródeł energii, ilość nieruchomości, z których dokonano usunięcia i unieszkodliwienia azbestu.

Wynagrodzenie zostanie ustalone odrębnie za:

 1. Przeprowadzenie analizy finansowej i sporządzenie raportu z analizy.

 2. Przygotowanie korekt deklaracji podatkowych i reprezentację przez organami podatkowymi.

Wynagrodzenie będzie należne wyłącznie za analizę finansową w przypadku rezygnacji z przygotowania korekt deklaracji podatkowych.

Bardzo aktualnym i niezwykle istotnym przedmiotem sporu między podatnikami, a organami podatkowymi jest opodatkowanie podatkiem VAT rekompensat przekazywanych spółkom komunalnym przez samorządy na pokrycie straty i rozsądnego zysku z tytułu wykonywania usług o charakterze publicznym.

W jednej z takich spraw z sukcesem dla naszego klienta przeszliśmy ścieżkę sądową w sprawie skargi na negatywną interpretację organu podatkowego. Po kilkuletniej batalii przed sądem Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał korzystną interpretację indywidualną. Przedmiotem sporu było opodatkowanie podatkiem VAT rekompensaty przekazywanej przez miasto spółce, w której miasto miało 100% udziałów, na pokrycie straty i rozsądnego zysku z działalności w zakresie publicznego transportu miejskiego. Więcej na temat tej sprawy pisaliśmy na naszym blogu JST, w artykułach:

Obecnie oczekujemy interpretacji podatkowej dla kolejnej spółki komunalnej (ze 100% udziałem miasta), która otrzymuje od miasta rekompensatę w związku z powierzoną jej działalnością w zakresie wykonywania usług o charakterze publicznym (Decyzja 2021/21/UE).

Finansowanie działalności spółek komunalnych rekompensatami ustalanymi na podstawie przepisów unijnych jest obecnie bardzo popularna i może przybierać różną formę – przelewu, podwyższenia kapitału zakładowego, dopłat. W każdej sprawie jest wiele różnic w stanie faktycznym, przy czym dla opodatkowania podatkiem VAT istotne znaczenie ma szereg okoliczności faktycznych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach z dnia 30 listopada 2022 r., I SA/Gl 1112/22, nieprawomocny uznał, że rekompensata nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, albowiem nie jest wypłacana za jakiekolwiek świadczenie wzajemne. O tym wyroku pisaliśmy w artykule „VAT od rekompensaty w przypadku działalności sportowej”. 

W wyroku NSA z dnia 22 lipca 2020 r., sygn. akt I FSK 1366/17 Sąd uznał, że uznał spółka nie ma w ogóle statusu podatnika VAT w zakresie wykonywania umowy wykonawczej i z tego powodu rekompensata nie jest opodatkowana. Z kolei w wyroku NSA z dnia 7 października 2021 r., sygn. akt I FSK 674/18 Sąd uznał, że rekompensata jest wynagrodzeniem za usługi opodatkowane podatkiem VAT.

Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2023 r., w sprawie dotyczącej spółki kapitałowej, niepowiązanej z jednostką samorządu terytorialnego, NSA skierował pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o obowiązek opodatkowania rekompensaty podatkiem VAT. Z tą sprawą mogą Państwo zapoznać się w naszym artykule: „TSUE wypowie się w sprawie VAT-u od rekompensaty do transportu publicznego

Dzięki naszemu doświadczeniu we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego już niejednokrotnie analizowaliśmy stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych w tym zakresie. Wiemy też, że w skali roku wysokość rekompensaty może być bardzo wysoka, co przekłada się na wysokie ryzyko związane z ewentualnym błędnym zakwalifikowaniem jej jako nieopodatkowaną lub jako opodatkowaną. Warto zatem rozważyć skorzystanie z profesjonalnej pomocy ekspertów w tym zakresie.

Nasza Kancelaria proponuje klientom samorządowym usługę doradztwa podatkowego oraz reprezentacji przed organem podatkowym i sądami administracyjnymi w sprawie wniosku o wydanie w tym zakresie interpretacji indywidualnej, obejmującą:

 1. Analizę stanu faktycznego, szczególnie zasad współpracy między spółką a JST.

 2. Wyjaśnienie przepisów prawa podatkowego w tym zakresie, przedstawienie i omówienie stanowiska organu podatkowego i sądów administracyjnych w kontekście stanu faktycznego klienta, w formie pisemnej opinii podatkowej.

 3. Ustalenie z klientem dalszej ścieżki postępowania.

 4. Reprezentacja przed Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej - sporządzenie i wystąpienie w imieniu klienta z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

 5. Reprezentacja w postępowaniu sądowo-administracyjnym - sporządzenie i złożenie w imieniu klienta skargi na interpretację, a następnie skargi kasacyjnej od wyroku sądu I instancji (w razie negatywnego orzeczenia), a także przed TSUE (w razie skierowania pytań prejudycjalnych przez sąd administracyjny do Trybunału) oraz innych pism procesowych w toku sprawy.

Chcemy dzielić się naszą wiedzą z naszymi klientami, dlatego oferujemy Państwu wewnętrzne szkolenia z zakresu VAT. Podczas takich spotkań dzielimy się wiedzą na temat przepisów podatkowych, najnowszych interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, orzeczeń sądów admiracyjnych oraz planowanych zmian w zakresie podatku VAT. Szkolenia przeprowadzamy w siedzibie klienta.

Kontakt

Skontaktuj się z nami teraz

Biuro Warszawa

ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 44/u5,
03-982 Warszawa

Biuro Pułtusk

ul. Świętojańska 6/2
06-100 Pułtusk

Zapisz się do naszego Newslettera

bądź na bieżąco z tematyką podatku VAT w JST i odbieraj nasze publikacje

zapisz się