JST jest specyficznym podatnikiem podatku VAT.

Aby dobrze kierować i rozwijać gminę, powiat czy województwo, należy brać pod uwagę planowanie i analizę pod kątem podatku VAT.

Zmienne, niejasne i różnie interpretowane przepisy podatkowe, wymagają specjalistycznej, aktualizowanej na bieżąco wiedzy oraz doświadczenia w rozwiązywaniu problemów podatkowych. Jednostki Samorządu Terytorialnego, jako organy władzy publicznej, obarczone są szeregiem innych przepisów prawa, które warunkują ramy ich działania. Kwestia podatku VAT stała się dla Samorządów nieunikniona. 


Tymczasem, coraz częściej Samorządy rezygnują z realizacji inwestycji bądź podczas ich realizacji nie biorą pod uwagę podatku VAT, który coraz częściej jest ich nierozerwalną częścią. Może jednak gminie przysługiwało prawo do odliczenia VAT od wydatków inwestycyjnych, w związku z czynnościami wcześniej niewziętymi pod uwagę?


Gminy występują w dwojakiej roli: podatnika VAT i organu władzy niebędącego podatnikiem, co czyni JST specyficznymi podmiotami na gruncie VAT.


Podatek VAT w Państwa Samorządzie to nasza specjalizacja. Oferujemy szereg usług skrojonych na potrzeby JST.
 

Nasz Zespół

Departament ds. VAT w Samorządach

W pracy wspieramy się nawzajem. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i tak ważnym umiejętnościom miękkim tworzymy zespół profesjonalistów. Liczy się dla nas kompleksowe podejście do powierzanych nam spraw – w swych działaniach uwzględniamy zarówno aspekty prawne, jak i podatkowe.

Doradca podatkowy w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych w Warszawie (członek Izby od 2002 roku). Obecnie zarządza zespołem doradców podatkowych, prawników, księgowych, doradców finansowych zajmujących się obsługą klientów Kancelarii Wyrzykowscy. Nieustannie doradza podmiotom gospodarczym i osobom prywatnym w sprawach podatkowych, rachunkowości i finansów.
Specjalizuje się również w problematyce jednostek samorządu terytorialnego, obsługuje Gminy i Miasta w aspekcie podatku od towarów i usług. W związku ze swoją specjalizacją prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego. Posiada wieloletnie doświadczenie jako dyrektor finansowy w zarządzaniu spółkami produkcyjno-handlowymi.

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie (członek Izby od 2014 roku). Ukończyła program International Marketing Management na Uniwersytecie Kassel (Niemcy), po czym kontynuowała swoją zagraniczną praktykę w firmie consultingowej w Hamburgu, gdzie zdobyła doświadczenie związane z rynkiem zachodnich sąsiadów.

Odpowiada za pełną obsługę prawną klientów biznesowych i indywidualnych. Posiada również doświadczenie w zakresie problematyki jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie podatkowym oraz ochrony danych osobowych. Justyna jest również członkiem zespołu VAT, zajmującego się bieżącą obsługą oraz przeprowadzaniem procesów zwrotu podatku VAT. Odpowiada za analizę prawną, przebieg postępowania oraz doradztwo podatkowe.

Jej doświadczenie związane jest ze szczegółową analizą faktów, przygotowaniem dokumentacji, podejmowaniem strategicznych decyzji, jak również reprezentacją klienta przed organami podatkowymi, administracyjnymi i sądowymi.

Adam Wyrzykowski – Doradca podatkowy, Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość.

Wspólnik Kancelarii Wyrzykowscy. Kieruje działem księgowości, doradztwa podatkowego i obsługą przedsiębiorstw z Polski i Ukrainy. Zajmuje się legalizacją pobytu i pracy dla obcokrajowców.

Inwestor na rynku kapitałowym, nieruchomości, walut cyfrowych. Przedsiębiorca, manager i praktyk biznesu w wielu projektach. Pomaga naszym klientom wejść na wyższy poziom przy pomocy kompleksowej analizy biznesowej łączącej w sobie wiele elementów z obszarów strategii finansowo-podatkowych, rachunkowości i marketingu.

Członek Zarządu Initus Technology, spółki zajmującej się programowaniem, dostarczaniem rozwiązań internetowych, budowaniu stron www. Przeprowadza kompleksowe kampanie marketingowe wykorzystując takie narzędzia jak: facebook, google, youtube, instagram, wideo marketing i wiele innych. Nieustannie udowadnia przedsiębiorcom skuteczność swoich działań w internecie.

Certyfikowany Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego - NLP Master Coach i NLP Master Trainer. Prywatnie pasjonat sportów walki, instruktor kick boxingu, zdobywca tytułu Zawodowego Mistrza Polski Młodzieżowców Polskiego Związku Kick Boxingu Full Contact, trzykrotny medalista Mistrzostw Polski / Pucharu Polski.

Jeśli Twój biznes potrzebuje kompleksowej strategii rozwoju współpraca z Adamem to odpowiedni wybór.

Czym się zajmujemy i jak to robimy?

Dział w budowie

Poznaj nas.

Oferta

Audyt w podatku VAT

Podatek VAT w Państwa Samorządzie to nasza specjalizacja. Oferujemy szereg usług skrojonych na potrzeby JST.

Audyt w podatku VAT ma na celu zbadanie zgodności rozliczeń podatku VAT dokonywanych przez JST z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W zależności od potrzeb, audyt może być ukierunkowany na kompletne rozliczenia za dany okres albo rozliczenia konkretnych inwestycji. Przygotowany przez naszych specjalistów raport z audytu pozwala na zidentyfikowanie nieprawidłowości oraz skorzystanie z rekomendowanych rozwiązań. W ramach czynności poaudytowych możemy zaoferować pomoc przy sporządzaniu korekt rejestrów sprzedaży, zakupu, deklaracji podatkowych.

Bieżące doradztwo w zakresie podatku VAT to stały kontakt z naszymi specjalistami. Samorząd zajmuje się realizacją swoich ustawowych celów, a my zajmujemy się kwestią podatku VAT. Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości? Opodatkowanie VAT-em aportu wnoszonego do spółki komunalnej i konsekwencje związane z ewentualną korektą odliczonego podatku VAT. Czy gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT od realizowanego projektu? Kiedy należy wystawić fakturę i w jakim momencie rozpoznać obowiązek podatkowy? Czy wykonywane przez gminę określone czynności podlegają VAT czy też w tym zakresie gmina nie jest uznawana za podatnika? Kiedy przysługuje pełne, a kiedy częściowe prawo do odliczenia?


Na wszystkie pytania otrzymają Państwo opinię Kancelarii. Zdajemy sobie jednakże sprawę z tego, że nie wszystko może być wystarczająco oczywiste, dlatego też w ramach naszej współpracy mieścić się będzie występowanie w imieniu gminy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, celem zapewnienia gminie ochrony prawnej wynikającej z przepisów ordynacji podatkowej.

Wątpliwości mogą budzić kwestie związane z odliczeniami podatku VAT. Ogromnego znaczenia w tym zakresie nabrało ustalenie prewspółczynnika, gdyż większość wydatków gmina odlicza na podstawie proporcji. Minister Finansów wprowadził, co prawda rekomendowany przez siebie sposób ustalania prewspółczynnika, przy czym jest to sposób, którego obliczenie wymaga wnikliwej analizy treści stosownego rozporządzenia oraz sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych. Ustawodawca wprowadził możliwość stosowania innego, własnego klucza dla odliczeń częściowych podatku VAT, przy czym wybranie własnej metody wiąże się z większym ryzykiem, gdyż wskazanie metody bardziej reprezentatywnej jest w istocie kwestią pozostającą uznaniu organu podatkowego, gminy i ewentualnie sądu administracyjnego.

W takim przypadku niezwykle ważne jest zastosowanie odpowiedniej argumentacji dla stosowania własnej metody. W szczególności, jeżeli w toku postępowania podatkowego organ zajmuje stanowisko odmienne niż gmina, wykazanie słuszności stanowiska gminy może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia tej kwestii przez sąd administracyjny.

Różnica w proporcji własnej i obliczonej zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów często bywa znacząca, co przekłada się na wysokość odliczanego podatku VAT. Przyjęcie niewłaściwej metody może skutkować wysokimi sankcjami podatkowymi i odsetkami.

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie ustalenia prewspółczynnika, w szczególności: obliczenia zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, opracowania własnej, bardziej reprezentatywnej metody i wystąpienie w tym zakresie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej jak również reprezentowanie gminy przed sądami administracyjnymi.

Każda inwestycja realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego wymaga sprawdzenia czy kwalifikuje się do odliczenia podatku VAT, w szczególności gdy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

W ostatnim czasie, bardzo dużą popularnością cieszą się inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii realizowane przez gminy. Zazwyczaj związane są one z montażem określonych instalacji na nieruchomościach mieszkańców (m.in. instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła). Mieszkańcy partycypują wówczas w kosztach realizacji przedsięwzięcia, poprzez uiszczenie wkładu własnego od wykonania określonej w umowie instalacji na własnej nieruchomości. Sam montaż odbywa się za pośrednictwem gmin, które to zawierają umowy z wykonawcami na wykonanie powyższych usług, jak również zawierają umowę o dofinasowanie projektu celem pozyskania dodatkowych środków. Czasem projekt obejmuje również obiekty użyteczności publicznej, w przypadku których wkład własny uiszcza gmina będąca ich właścicielem.

Zagadnienie to budzi wiele kontrowersji, które spowodowane są wątpliwościami związanymi z prawidłowym rozliczeniem podatku VAT, w szczególności zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia; określeniem podstawy opodatkowania - czy dofinansowanie należy uznać na gruncie przepisów o podatku VAT za wynagrodzenie za wykonywane usługi na rzecz mieszkańców.

Niezwykle istotne jest zapewnienie przez gminę odpowiedniej ochrony prawnej w przedmiocie rozliczenia VAT od projektu. Taką ochronę prawną daje interpretacja indywidualna, przy czym dużego znaczenia nabiera kompletne przedstawienie wszystkich elementów stanu faktycznego mogących mieć znaczenie dla rozliczenia podatku. Ewentualne błędne lub niekompletne przedstawienie stanu faktycznego w treści wniosku może skutkować brakiem ochrony prawnej w toku kontroli podatkowej.

Czy jest prawo do odliczenia? Czy trzeba opodatkować dotację? Czy zastosowanie ma odwrotne obciążenie? Czy i kiedy należy wystawiać faktury mieszkańcom? Czy należy ewidencjonować usługi na kasie fiskalnej? Kiedy rozpoznać obowiązek podatkowy? To tylko niektóre pytania, które do nas trafiają w ramach świadczenia usług w zakresie OZE. Jeżeli gmina realizuje podobny projekt warto skorzystać z pomocy specjalistów w zakresie rozliczania podatku VAT w gminach.

W każdym momencie wobec jednostki samorządu terytorialnego może zostać przeprowadzona kontrola podatkowa, celem ustalenia przez organ podatkowy, czy gmina rozlicza podatek VAT zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

W praktyce często spotykane są rozbieżne stanowiska samorządów, sądów administracyjnych i organów podatkowych w kwestii związanych z rozliczeniami podatku VAT w gminach.

Jeżeli w toku kontroli Organ kwestionuje wybrany przez Was prewspółczynnik? Uważa, że usługi opiekuńcze i stołówkowe podlegają opodatkowaniu, gdy usługi te uznawaliście za niepodlegające? Kwestionuje inne Wasze rozliczenie, a nie chcecie przyznać mu racji? To oznacza, że przyda się Wam wsparcie specjalistów.

Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa reprezentujemy JST przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. W toku postępowania wykorzystana jest nasza specjalistyczna wiedza w zakresie prawa materialnego i procesowego, jak również doświadczenie, wobec czego gmina może liczyć na profesjonalne podejście i wykorzystanie wszystkich możliwych środków celem zabezpieczenia swoich interesów. Nasze działania mają na celu pełną ochronę praw podatnika i przestrzegania zasad postępowania przez organ podatkowy.

Chcemy dzielić się naszą wiedzą z naszymi klientami, dlatego oferujemy Państwu wewnętrzne szkolenia z zakresu VAT. Podczas takich spotkań dzielimy się wiedzą na temat przepisów podatkowych, najnowszych interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, orzeczeń sądów admiracyjnych oraz planowanych zmian w zakresie podatku VAT. Szkolenia przeprowadzamy w siedzibie klienta.

Wspieramy naszych klientów nie tylko w prawidłowym sporządzaniu oraz terminowym składaniu deklaracji VAT, ale również we właściwym przygotowaniu danych do raportowania w ramach jednolitego pliku kontrolnego. Dbamy o zapewnienie zgodności dokumentów z danymi przesyłanymi w ramach JPK. Biorąc pod uwagę planowane przez Ministerstwo Finansów zmiany, JPK w najbliższym czasie może zyskać na istotności. JAK_VAT oraz deklaracja VAT ma zostać bowiem zastąpiona nową strukturą pliku JPK_VDEK. Wówczas JPK straci miano informacji, stanie się natomiast deklaracją: co z pomyłkami w złożonym pliku JPK_VDEK, które nie stanowią danych liczbowych, a dotyczą na przykład adresu kontrahenta?

Kontakt

Skontaktuj się z nami teraz

VAT w samorządach

Telefon: 511 513 982
E-mail: biuro@kancelariawyrzykowscy.pl

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora – prowadzenie korespondencji z Tobą. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne, aby się z Tobą skontaktować. Administratorem danych osobowych jest Advaiso sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kontakt@kancelariawyrzykowscy.pl). Będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe na czas kontaktu. Masz prawo do: dostępu do danych, sprostowania i usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Warszawa

ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 44/u5,
03-982 Warszawa

Biuro Pułtusk

ul. Świętojańska 6/2
06-100 Pułtusk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco

Interesuje Cię, jak przetwarzamy Twoje dane? Zobacz więcej.

Zobacz również

www.kancelariawyrzykowscy.pl